Amplify Tradition

Synopsis

Gezhiiesdoon gete zhiiaawin

Ngaamowinaan ezhibiiyang Jason Burnstick giibe zhiisbaaskaan niibnaa miiyaanaadaak zhaaganoshii Naaknegewining edgook, wiimiigwet dash niiyaap, wiintaam naamowaan eskeniigejin niibnaa saaboon. Gekaayiin giinaamaagwan giikenomaagwan wiisgketood enjishing maadsewin, nongwaa eshi niniiwed, daakwemed, niijaansed, etaagwaa enjishing wiimiinaad gwesaan.
Exerpts

  • man in a pickup truck

Web Teaser

Cree songwriter Jason Burnstick takes us on a drive through Winnipeg as he considers the challenges of being a First Nations man, of trying to figure out how to be a provider and protector of a family in a world seemingly set against you.

  • man in a field singing

Some Kind Of Hell

Watch the music video for Jason Burnstick’s song Some Kind of Hell. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • jason and his sound mixer in the studio

Amplifier

Songwriter Jason Burnstick is accompanied by his music producer Murray Pulver as they walk through the songwriting and studio recording process for Some Kind of Hell.

  • Anini, ezhi naamendaagozhid, wii maajiiged, wiishe ginoowaabmin nini gwanaa yaawed maampii Akiing, Akiing nen bezhikaamgaadoon kinomaadowenaan, Nangwaa yaamdaamiing gaawiin anini beshaangwaamdaasiin we Aki. Dave Courchene

  • Maaskiigedewendaam niibnaa midaasowag anishnaabe binoojienk chigaasewaak zhaanaashkiing, giikendaan nishshesnook, naangwaadnoong gedigwod, kiin bezhig enjished, maanaastaan maandaa, kina gwaa enjishdek gedoweme. Jason Burnstick