Amplify Justice

Synopsis

Gezhiiesdoon gweksidjegewin

FROM THIS TOWN - Maampii Oodenaang, gaabesekaamigag, wegaazhoowebak giinchigaasowad Colton Boushie minwaa Tina Fontaine, miimaampii Leonard Doowaankaadaang zhe-chinaaknegewining degwaasing shiingenchigaasowak Anishnaabek, Noondaash piitenchegaaswok megwe bemaadis.
Exerpts

Web Teaser

In this devastating opening to the episode that features Anishinaabe songwriter Leonard Sumner, audio clips play from the Colton Boushie and Tina Fountaine trials as images of the structures of Canadian Justice are shown, asking us to reframe our understanding of “justice is blind”.

From This Town

Watch the music video for Leonard Sumner’s song From This Town. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • cherryl

Amplifier

Songwriter Leonard Sumner is accompanied by his music producers Rusty Matyas and Boogey the Beat as they walk through the songwriting and studio recording process for From This Town.

  • Gaawiin niiwaayinsiinaan nooswenaan, shkwaach niizhing gaazhowebak, miisiigwaa she naagwaak maabaa Anishnaabek enaangwomaad enen Chi gemaan, maampii Canada, debishko gwaa gwaaji gedepoogjegaspaa bemaadsed, mii endodaagowaang. Leonard Sumner

  • Baaknaagomin mandaa daamnowin, gaawiin dede piiche minaashiiaasiime jeboontaa aangbaa, jiispin boontaa aang, niibnaa niinaachaanaanek ezhiiaagaangek. zhaaganaashiimaadsowin dengaagoonaa, gaawiin maamdaa daa aanchiidmaangbaa Tasha Spillet