Gezhiiesdoon Minookmek

Synopsis

Spring Breakup

Netaa zhebiiyaang Waanoowesing Ngaamowin, Melody McKiver, genoowaamdaan ezhi chipiitendaagwok nibiish, Mkwaamiiwaang gegwaa, wiishetood wengaamowin de binnawe Gizhigoon. jidaagwa enoowesing emtewaakiin, minwaa enoowed waa Mkwaam Baaskaad Minookmek, Chitwaa ngaamowin giishetoon wiidbaataang gaameshaad gewii, minwaa wiinoonmoowaad kewiinwaa mekwenigek neyaap wiispkaabiiyaad ednaakiiwaak.
Exerpts

  • melody

Web Trailer

Anishinaabe Elder Ralph Johnson tells a story that asks us to honour the direction that we’re given by the Creator. While Anishinaabe composer Melody McKiver explains why it was important to them to return home to Sioux Lookout.

  • river and sunrise

DEBIINAWE GIZHIGOON

Watch the music video for Melody McKiver’s song Debiinaawe Giizhigon. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • girl smiling

Amplifier

Composer Melody McKiver is accompanied by their music producer Anthony Wallace as they walk through the unique songwriting and on-the-land recording process for Debiinaawe Giizhigon.

  • Niibnaa nsaaboon giinjitaa wiipskaabiiyaan, baamaa aniishtaanaa baangii ensaaboongesiiyaan mii giispkaabiiyaan wii kenmaa gwiiji anishnaabek azhemaadziiwaak, mii giiwaamdaamaa ezhe chi piidendaagwaak ezhiyiiyaan gwiiyaa mewiijiiwaak. Ralph Johnson

  • Nskoowaang naabyaan, maakwedaan pkaan gegoo gegii zhesegbaa bwaa zhaapaa Nookoomis mje kinoomaage gaamgoong, minwaa pkaan ngaashi gegii zhiiyaapaa, nookoomisaan kwagenegwaapaa. Melody McKiver