Gezhii-esdoodaa Bebekaan Shiiaawen

Synopsis

Two Spirit Identities

Naadwekwe Netaazhibiiyaan Ngaamowiinaan, giishaamaan gekaaying Ma-Nee Chacabying, giijiiskiigewok, wiinsaastaang, wiikendaang maandaa Niizhi Minido aadziiwin bemewiidood. giibiinchegewok, giishetonaa-aah, waanjebwesowak wiinoojimoowad. Miizhe endaanaang Shawnee Wiishebiiyaang weh Ngaamowin, Beshaa Endaayaang.
Exerpts

Web Trailer

Mohawk songwriter Shawnee arrives at the Humber River where she joins Elder Ma-Nee Chacoby as they prepare the grounds for ceremony. Meanwhile, Joce Tremblay offers a prayer to a sapling that will be used to build the structure of the sweat lodge.

Closer to Home

Watch the music video for Shawnee’s song Way Home. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • cherryl

Amplifier

Songwriter Shawnee is accompanied by her music producer Matthew O'Rourke in the Jukasa studio as they walk through the songwriting and recording process for Way Home.

  • Npii kediiyaan ndo niizhomanido, gaawiin dezhi genowaamdaaziing Kwe maage Nini owyaan, maage ji begoojigowaambaane wii aanjinaagesiiyaan, gaawiin owseno gwiiyaa ji asaagedebaa, maage gegoo ji saaktoonbaa, she miikaan bemsaadmaan mii yaawaang. Ma-Nee Chacaby

  • Miimaandaa niiyaadmaagweyaan gazhe wenaamdaamaa wiiniizhe manidowaadziiyaan, wiikendmaa iiyowyaan. giiwaabe gwaa nenaakwii, gaawiin dkwedmowiin daayaasiin, Wiidebaataamaa maandaa nsaangemegwaan. Shawnee