Wiigeshiiaammenaagok Aki

Synopsis

Our Mother's voice

Netaan nigaamaat Wiisaakodekwe Cheryl L’Hirondelle genowaamdaan Mizhinaagan “Kaadingaadek Wiingush” eshnaakaadek Wiindenang wiizhibiiyang Ngaamowin eshe maamiikwendang, Chigekendaasaat Netaazhibiiget Robin Wall Kimmerer giigendaan we mezhinigaan, miish ezhe kwedowed jewiigenowaamdaamiing neyaap daapskaabiingobaa wii memeshtoonmaadiing minwaa, kinnaa naa gwiiyaa wiidesid.
Exerpts

  • cherryl

Web Trailer

Potawatomi Author, Robin Wall Kimmerer reads from her acclaimed book Braiding Sweetgrass. In this section she asks us to consider two world-views, one that sees the living world as something to overcome, and one that sees it as a place of relationships and gratitude.

  • face with paint

Gchi-miigwech Maskihkiya

Watch the music video for Cheryl L’Hirondelle’s song gchi-miigwech maskihkiya, which features art work projects by acclaimed Métis artist Christi Belcourt. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • field growing lettuce

Amplifier

Songwriter Cheryl L’Hirondelle is accompanied by her music producer David Travers-Smith as they walk through the songwriting and recording process for gchi-miigwech maskihkiya.

  • Gedinowenaanin minwaa ezhi genowaamdaamiin maandaa Aki, miishe tek naandwechigaan ezhewebaak maanpii gidkaamik. Cheryl L'Hirondelle

  • Ezhe gezhiiwaabminaagwak ezheminaakchigewiin, miishe naagwak gezhe pskaabiingwabaa enaangwaanmiing maandaa Aki. Robin Wall Kimmerer