Gezhiiesdoon Niigaan waanezhoowebaak

Synopsis

Giinawind Bawaajigan

Ezhe Mzhinegaaning “The Marrow Thieves By Cherie Dimaline” eshnaakaadek, miishe gaadenang Wiisaakodekwe Christa Couture wiizhibiiyaang ngaamowin, wiigenonaad eshkeniigejin. Cherie minwaa Christa giikendaanaa-aa ezhe chipiitendaagwak weiip wiishiibaaskaamaan ezhisnaagaak wiine naabeziin.
Exerpts

Web Trailer

Cherie Dimaline reads from her award winning book The Marrow Thieves as Cree songwriter Christa Couture expresses why she made such a deep connection to this powerful work.

We'll Rebuild

Watch the music video for Christa Couture’s song Rebuild. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • cherryl

Amplifier

Songwriter Christa Couture is accompanied by her producer Jim Bryson, as they walk through the songwriting and studio recording process for Rebuild.

  • Gaawiin kiikensiin ezhe mskoziiyin, baamaa aabdek wiinaakowiin maage gedaaktoowiin. Miipii mkaamaan ezhe mskowaadsiiyin wiinaadmaagowiin wiiizhiibaashkaaman maadzowiin. Christa Couture

  • Ngiidkweskwaa binoojiienk, ngiibesaandowak, miish giiwaamdaamaa, giiyaanaa-aa denwenenwaa, kinoomaadowenaan, debaajmowenaan, miinwaa akiing giiyaawak, gaadaash gegoo kedwen tesno giisendwaa, waashi niingaanwe maadsiiwaad. Cherie Demaline