Gezhiiesdoon chizhaazhe gaabezhoowebaak.

Synopsis

Skarure & Song

Giimiigaading Tuscarora 1710, giiswe-eshkaa-aad Skaru:re giiwednoong, miishe endenaang ngaamowin Jennifer, AMPLIFY – GEZHIIESDOON. Naagedoowin ngaamowin debaajemaamgaad gaazhe miiksewaad megwe ngwaadwaaswe-aangeswad Anishnaabek, Haudenausaunee Confederacy.
Exerpts

  • high vue of car driving through very large forest

Web Trailer

Tuscarora songwriter Jennifer Kreisberg paddles along the Grand River and wonders why the Tuscarora made this place their new home, when they originated from thousands of miles away in North Carolina.

Skarure & Song

Watch the music video for Jennifer Kreisberg’s song Amplify. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • cherryl

Amplifier

Songwriter Jennifer Kreisberg is accompanied by her studio engineer Harry Knazen, as they walk through the songwriting and studio recording process for Amplify.

  • Pii debaachigaadek ezhi gedaagegaasad bemaadsid, miigwaa Mkaadeaasaak mekwenmaayiin, gaashii gwetaa wiinwaa, giiyaawaak gwaa giiyaabe gaagdaachigaasjig maampii ednaakiiyiin. Brenda Hill

  • Miigwechendaan aki we menowe, giishaabwegwan maandaa bemaadziyaan. Miigwetaa geyaabe eyaamaang ode echiiyaang anishnaabek North Carolina. Kinaa gegaa gegoo giinaachtoonaa, giikendaanaa shiigwaa yaayaaan minwaa we menowe medowe. Jennifer Kreisberg