Amplify Sobriety

Synopsis

Gezhiiesdoon Maandaa Naadzewin

Anishnaabekwe Ngaamowenaan netaazhebiiyaan, Ashley Simpson, nendwaamdaan wiizhebiiyaang Ngaamowenaan gazhi snaagesed, minwaa entaaminookwed, shegiidenaan mzhiginigaaning gaazhebiiyaang Harold Johnson, “Firewater-Mskodeaaboo” How alcohol is Killing my people – eshi nsegoowad Menaakwewin gwiiji Anishnaabe, minwaa gegiinwaa.
Exerpts

  • old indigenous man in black and white

Web Trailer

Author Harold Johnson pulls no punches in cutting to the chase with regards to what this episode is about. In fact the title of his book that he is referencing is “Firewater: How Alcohol is Killing My People and Yours.”

  • kid's face backlit with sun

Ballad of the Firewater

Watch the music video for Ansley Simpson’s song Firewater. This music video was edited by Daniel Saveeda.

  • 2 women in a sound recording studio

Amplifier

Songwriter Ansley Simpson is accompanied by her music producer Simone Schmidt and studio engineer Annelise Noronha, as they walk through the songwriting and studio recording process for Firewater.

  • Epiichii iimgaak we demaajmoowin, gitimid minwaa giishkwebiishkid edik waa anishnaabe, ebekwaa degoshin gwaa waa Zhaaganaash, giikenoomaadim eshe mje kinoomaagegaamgoong, minwaa gwaa giiyaabe nongwaa giizhegaak. Biinginaa maandaa kiidaapnaanaa, genishnaajegenaa daash. Harold Johnson

  • Niin genii gaabeshaasbkaamaa, miigwaa weweiib mje mnaakwewiin giinaakaasiiyaan wiingaasdowaan, giinishin gwaa baangii , aabdek daash kwii aabdaagmindaan wiinendmaan, kwiiyo daash wii aapje zhinomaagemgad emoshtowin. Ansley Simpson